Search
× Search
Menu
  1. หน้าแรก
  2. เกี่ยวกับหน่วยงาน
  3. บริการ
  4. เผยแพร่
  5. ข่าวสาร/กิจกรรม
  6. ติดต่อ
image

ข่าวสาร


📢 แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า

📢 แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า

ด้วย บริษัท เอเจนเทค จำกัด ผู้รับจ้างงานดูแลสนามหญ้า ต้นไม้ สวนหย่อมและถนน ภายใน มศว องครักษ์ จะดำเนินงานตัดกิ่งไม้แนวสายไฟแรงสูง บริเวณด้านหน้าสระว่ายน้ำ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ส่วนพัฒนาความยั่งยืน จึงมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า

📌 ในวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00น.- 11.00น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ซึ่งจะมีผลกระทบต่ออาคารต่างๆ ดังนี้
1.สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
2.อาคารวิศวกรรมนานาชาติ
3.อาคารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
4.อาคารวิศวกรรมโยธา
5.อาคารกีฬา 3
6.อาคาร SUB PRESS CENTER
7.อาคารฝึกกีฬาทางน้ำ
8.อาคารกีฬา 1
9.อาคารกีฬา 2
10.สนามแข่งขันยิงธนู
11.สนามซอฟท์บอล
12.สนามกีฬากลาง

📱 หากมีข้อคำถามใด ติดต่อคุณอนุชา ใจอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 065-562-9294

🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

📢 แจ้งเวลาการเปิด-ปิด ทางเดินรอบสระน้ำหอพระ มศว องครักษ์

📢 แจ้งเวลาการเปิด-ปิด ทางเดินรอบสระน้ำหอพระ มศว องครักษ์

📢ประกาศแจ้งเวลา เปิด-ปิด การให้บริการ ทางเดินรอบสระน้ำหอพระ มศว องครักษ์

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน ขอแจ้งเวลาในการเปิด-ปิด การให้บริการทางเดินรอบสระน้ำหอพระ มศว องครักษ์ เพื่อจัดระเบียบการใช้งานพื้นที่ในมหาวิทยาลัย และ ป้องกันการเกิดอันตรายต่างๆ โดยจะเปิดให้บริการดังนี้

🗓  เปิดให้บริการทุกวัน

⏰ ตั้งแต่ 05.00 - 23.00 น.

📢 แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า

📢 แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า

📢 แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า

          ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ผู้รับจ้าง โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง จะต้องดำเนินงานโครงการดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า

          📌 ในวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00น .- 16.00น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ซึ่งจะมีผลกระทบต่ออาคารต่างๆ ดังนี้

  1. อาคารเรียนและปฏิบัติการอเนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน
  2. อาคารนวัตกรรมสุขภาวะอาหารและนิติกรรม
  3. อาคารคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร (AI)

          หากมีข้อคำถามใด สอบถามได้ที่ นายอนุชา ใจอยู่ ตำแหน่ง วิศวกรวิชาชีพ หมายเลขโทรศัพท์ 0 6556 29294 

          ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

📢 แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า

📢 แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า

     ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ผู้รับจ้าง โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง (หอพักบุคลากร) 

📌 ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00น.-18.00น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ซึ่งจะมีผลกระทบต่ออาคารต่างๆ ดังนี้
1.กลุ่มบ้านพักบุคลากรทั้งหมด
2.อาคารคณะเภสัชศาสตร์
3.โรงขยะรีไซเคิล
4.เตาเผาขยะ
5.ศูนย์วิจัยพฤกษศาสตร์
6.ป้อมตำรวจ
7.ผู้รับจ้างงานก่อสร้าง  ศูนย์เกษตรนวัตกรรม วิจัยฯ (ลานชงโค)

📱 หากมีข้อคำถามใด ติดต่อคุณอนุชา ใจอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 065-562-9294

🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

📢 แจ้งปิดระบบจ่ายน้ำประปา ทั้งมหาวิทยาลัย

📢 แจ้งปิดระบบจ่ายน้ำประปา ทั้งมหาวิทยาลัย

📢 แจ้งปิดระบบจ่ายน้ำประปา ทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้รับจ้างโครงการ ก่อสร้างเปลี่ยนท่อประปาบริเวณทางออกโรงผลิตน้ำประปาฝั่งโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ทำการเชื่อมต่อระบบท่อส่งจ่ายใหม่เข้ากับระบบท่อส่งจ่ายเดิม บริเวณหอจ่ายถังสูงโรงผลิตน้ำประปา ขนาด 300 ลบ.ม
📌ในวันเสาร์ที่ 15 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว มีความจำเป็นต้องปิดระบบจ่ายน้ำประปาทั้งมหาวิทยาลัย
👉ขอให้ทุกอาคารสำรองน้ำเพื่อใช้งาน
📱หากมีข้อคำถามใด สอบถามได้ที่งานอาคารและสาธารณูปโภค ผู้ประสานงาน นายวิเชียร ระโหฐาน หมายเลขโทรศัพท์ 099-104-7579
📍หมายเหตุ : อาคารที่มีถังพักน้ำ จะยังคงใช้น้ำตามปกติจนกว่าน้ำจะหมดถัง 🙏ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ประกาศเปิดให้บริการยืมรถจักรยาน

ประกาศเปิดให้บริการยืมรถจักรยาน

📍 ประกาศเปิดให้บริการยืมรถจักรยาน
ส่วนพัฒนาความยั่งยืน เปิดให้บริการยืมรถจักรยานในการใช้งานภายในมหาวิทยาลัย โดยนิสิต ที่สนใจสามารถมาแจ้งความประสงค์ในการยืมรถจักรยานได้ที่ส่วนพัฒนาความยั่งยืน อาคารอำนวยการชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

🗓 เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2565 

⏰ เวลาในการให้บริการ 09.00 - 16.00 น.

🔴ทั้งนี้มีข้อปฏิบัติในการยืมรถจักรยานดังนี้
1. นิสิตจะต้องเสียค่าเช่าเป็นเงินประกันรถจักรยาน จำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) / 1 ปีการศึกษา
2. นิสิตจะได้เงินค่าประกันคืน หลังจากได้คืนรถจักรยานกับส่วนพัฒนาความยั่งยืน และหลังตรวจเช็คสภาพรถจักรยานแล้วไม่มีความเสียหาย หากพบความเสียหาย จะปรับเงินตามจำนวนที่ต้องซ่อมแซม
3. นิสิตจะต้องรักษาและดูแลรถจักรยาน เทียบเท่าเป็นรถจักรยานของนิสิตเอง
4. หากรถจักรยานสูญหายหรือไม่สามารถนำมาส่งคืนมหาวิทยาลัยได้ จะถูกปรับเป็นเงิน 2,000 บาท(สองพันบาทถ้วน) และจะถูกตัดคะแนนความประพฤติตามที่ส่วนกิจการนิสิตกำหนด ❌
5. ห้ามนำรถจักรยานออกจากบริเวรพื้นที่มหาวิทยาลัยโดยเด็ดขาด
6. หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาการใช้รถจักรยาน หรือส่งคืนรถจักรยาน กรุณาแจ้ง ส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ หมายเลข 02-649 5000 ต่อ 21013 ,21053 

🔴เอกสารหลักฐานประกอบการยืมรถจักรยาน
1. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต
2. ใบสมัครขอยืมรถจักรยาน

RSS
135678910Last


image

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก
ตำบลองครักษ์  อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก  26120
เบอร์โทรศัพท์ 037-395-536 ต่อ 21013

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by My Website
Back To Top