Search
× Search
Menu
  1. หน้าแรก
  2. เกี่ยวกับหน่วยงาน
  3. บริการ
  4. เผยแพร่
  5. ข่าวสาร/กิจกรรม
  6. ติดต่อ
image

ค่านิยมองค์กร


  • พันธกิจ (Mission)
  • วิสัยทัศน์ (Vision)
1. ให้บริการและสนับสนุนพันธกิจของคณะ สถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
2. มุ่งเน้นให้เกิดดุลยภาพขององค์ประกอบพื้นฐานใน 3 มิติ ได้แก่ มิติเชิงเศรษฐกิจ (Economic) มิติเชิงสิ่งแวดล้อม (Ecology) และมิติเชิงสังคม (Social) เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
3. พัฒนาภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมและโครงสร้างปัจจัยพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวและสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย
4. ทำนุบำรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและโครงสร้างปัจจัยพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เพื่อรองรับการเรียนการสอนของนิสิต บุคลากร ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. สร้างระบบกลไกลในการดูแลคุณภาพชีวิต ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของนิสิต คณาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทย รวมถึงสนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่นในจังหวัดนครนายก และจังหวัดใกล้เคียง
"มุ่งเน้นการให้บริการ และสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างยั่งยืน"


image

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก
ตำบลองครักษ์  อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก  26120
เบอร์โทรศัพท์ 037-395-536 ต่อ 21013

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Website
Back To Top