Search
× Search
Menu
  1. หน้าแรก
  2. เกี่ยวกับหน่วยงาน
  3. บริการ
  4. เผยแพร่
  5. ข่าวสาร/กิจกรรม
  6. ติดต่อ
image

แบบฟอร์ม


งานบริหารและธุรการ
 TitleCategoryModified DateClicks
แบบฟอร์มใบขอเพิ่มข้อมูลผู้ค้า (Business Partner)งานพัสดุ5/25/2022172
งานสนับสนุนและพัฒนา
 TitleCategoryModified DateClicks
แบบฟอร์มคำร้องขอรับเงินค่าประกันการเข้าพักอาศัยงานบริหารจัดการที่พักและสวัสดิการ10/6/2022148
แบบฟอร์มการขอยืมรถจักรยาน (สำหรับนิสิต)งานบริหารจัดการยานพาหนะและขนส่ง8/3/2022113
แบบฟอร์มขอบัตรจอดรถยนต์ (ใหม่)งานบริหารจัดการยานพาหนะและขนส่ง2/25/2022258
แบบฟอร์มการขอต่ออายุบัตรจอดรถยนต์งานบริหารจัดการยานพาหนะและขนส่ง2/25/2022165
แบบฟอร์มการขอบัตรเข้า-ออก สำหรับรถจักรยานยนต์งานบริหารจัดการยานพาหนะและขนส่ง2/25/2022148
แบบฟอร์มการขอย้ายห้องพักงานบริหารจัดการที่พักและสวัสดิการ2/25/2022127
แบบฟอร์มข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักบุคลากรงานบริหารจัดการที่พักและสวัสดิการ2/25/2022133
แบบฟอร์มใบสมัครขอเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักบุคลากร มศวงานบริหารจัดการที่พักและสวัสดิการ2/25/2022331
แบบฟอร์มขอเสนอวาระเข้าที่ประชุมอาคารที่พักบุคลากรงานบริหารจัดการที่พักและสวัสดิการ2/25/2022128
แบบฟอร์มการขอยกเลิกห้องพักงานบริหารจัดการที่พักและสวัสดิการ2/25/2022200
แบบฟอร์มขอคืนครุภัณฑ์อาคารที่พักบุคลากรงานบริหารจัดการที่พักและสวัสดิการ2/25/2022117
แบบฟอร์มขอติดตั้งอุปกรณ์ในหอพักบุคลากรงานบริหารจัดการที่พักและสวัสดิการ2/25/2022135
งานอาคารและสาธารณูปโภค
 TitleCategoryModified DateClicks
งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 TitleCategoryModified DateClicks
แบบฟอร์มการยืมพัสดุงานจัดสถานที่3/6/202417


image

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก
ตำบลองครักษ์  อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก  26120
เบอร์โทรศัพท์ 037-395-536 ต่อ 21013

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Website
Back To Top