Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับหน่วยงาน
 3. บริการ
 4. เผยแพร่
 5. ข่าวสาร/กิจกรรม
 6. ติดต่อ
image

ประวัติส่วนพัฒนาความยั่งยืน


ส่วนพัฒนาความยั่งยืน

พ.ศ.2559

ก่อตั้งเมื่อ

1142ไร่

พื้นที่

image


          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เป็นที่ตั้งพื้นที่หนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสำหรับใช้เป็นที่รองรับการจัดตั้งคณะสถาบัน สำนัก เพื่อการขยายตัวทางวิชาการและการขยายโอกาสทางการศึกษาของประเทศ ในการผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการพัฒนาความก้าวหน้าและความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีพื้นที่รวม 935 ไร่ และยังมีพื้นที่สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา และศูนย์จัดการความรู้ทางพฤกษศาสตร์ จำนวน 207 ไร่ รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 1,142 ไร่

          ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ได้เปิดให้มีการเรียนการสอน โดยมีคณะและสำนักงานต่างๆได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด คณะพลศึกษา คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษาโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ซึ่งปัจจุบันยังมีการขยายตัวเพื่อรองรับการเรียนการสอนของนิสิต การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัยและนโยบายของชาติ หนึ่งมหาวิทยาลัย หนึ่งจังหวัด โดยมีศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพและการขนส่ง มศว องครักษ์ เป็นหน่วยงานในการให้บริการทางด้านสาธารณูปโภค อาคารสถานที่ ระบบความปลอดภัย การขนส่ง ตลอดจนการสนับสนุนการเรียน การสอนของคณะวิชาต่างๆ ที่ตั้งอยู่ ที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

          ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 มศว องครักษ์ ครบ 20 ปีที่ได้ดำเนินกิจการมา ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพและการขนส่ง มศว องครักษ์จึงได้ขอจัดตั้งเป็นส่วนพัฒนาความยั่งยืน (Sustainable  Development Division) ขึ้นเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะ สถาบัน และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
 2. เพื่อพัฒนาระบบปัจจัยพื้นฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวและความเข้มแขงทางด้านวิชาการของคณะสำนักและหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
 3. เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ และระบบสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพและเอื้อต่องานงานการเรียนการสอน
 4. เพื่อมุ่งเน้นประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อการเรียนการสอนและการดำรงชีวิตภายในมหาวิทยาลัยของนิสิต คณาจารย์และบุคลากร
 5. เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ระบบสุขาภิบาล โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์พลังงานและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน
 6. เพื่อพัฒนาระบบความมั่นคง ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร
 7. เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ขนส่งนิสิต คณาจารย์ บุคลากร และเอกสารให้มีประสิทธิภาพ
 8. เพื่อเป็นหน่วยงานในการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทย และสนับสนุนงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียง
 9. เพื่อเป็นหน่วยงานในการประสานงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
 10. เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการสร้างเครือข่ายและพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน (Sustainable University)


image

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก
ตำบลองครักษ์  อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก  26120
เบอร์โทรศัพท์ 037-395-536 ต่อ 21013

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Website
Back To Top