Search
× Search
Menu
  1. หน้าแรก
  2. เกี่ยวกับหน่วยงาน
  3. บริการ
  4. เผยแพร่
  5. ข่าวสาร/กิจกรรม
  6. ติดต่อ
image

อาคารที่พักบุคลากร


อาคารที่พักบุคลากร มศว องครักษ์

อาคารที่พักบุคลากร เป็นอาคารที่พักอาศัย มีไว้สำหรับให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ พื้นที่องครักษ์ สามารถเข้าพักอาศัยภายในมหาวิทยาลัย โดยการให้บริการอาคารที่พักบุคลากรมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องที่พักอาศัยของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ พื้นที่องครักษ์ ทั้งนี้บุคลากรที่สนใจในอาคารที่พักบุคลากร หรือมีข้อสงสับในการใช้บริการอาคาตรที่พักบุคลากร สามารถติดต่อผ่านช่องทาง Line OA ของอาคารที่พักบุคลากร มศว องครักษ์ หรือขอรับบริการอาคารที่พักบุคลากรตามที่มีให้บริการด้านล่างนี้

Line OA คู่มือการใช้งานLine OA

image

บริการในอาคารที่พักบุคลากร

image
การขอห้องพัก อาคารที่พักบุคลากร

บุคลากรที่มีความประสงค์จะขอห้องพัก สามารถอ่านรายละเอียดข้อบังคับในการขอห้องพัก และแจ้งความประสงค์การขอห้องผ่านระบบการขอห้องพัก โดยสามารถกดที่ "ขอห้องพัก" เพื่อใช้บริการ

image
การขอยกเลิกห้องพัก อาคารที่พักบุคลากร

ผู้เข้าพัก ที่มีความประสงค์จะคืนห้องพักอาศัย สามารถอ่านรายละเอียดข้อบังคับในการยกเลิกห้องพัก และแจ้งขอยกเลิกห้องพักผ่านระบบการขอยกเลิกห้องพัก โดยสามารถกดที่ "ยกเลิกห้องพัก" เพื่อใช้บริการ

image
การขอติดตั้งอุปกรณ์ อาคารที่พักบุคลากร

ผู้เข้าพักที่มีความประสงค์จะขอติดตั้งอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ จานดาวเทียม อุปกรณ์กระจายสัญญาณ หรือ ขอทาสีหรือปรับปรุงห้องพัก สามารถแจ้งผ่านระบบโดย กดที่ "ติดตั้งอุปกรณ์" เพื่อใช้บริการ

image
การขอย้ายห้องพัก อาคารที่พักบุคลากร

ผู้เข้าพักที่มีความประสงค์จะขอย้ายห้องพักอาศัย สามารถศึกษาขั้นตอนตามรูปด้านบน และแจ้งข้อมูลการขอย้ายห้องพักอาศัยผ่านระบบ โดยกดที่ "ย้ายห้องพัก" เพื่อใช้บริการ

image
การทำสัญญา อาคารที่พักบุคลากร

ผู้เข้าพักที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักบุคลากร ต้องยืนยันการเข้าพักและทำสัญญาในการเข้าพักอาศัย ในอาคารที่พักบุคลากร โดยกดที่ "ทำสัญญา" เพื่อใช้บริการ

image
การเสนอวาระเข้าที่ประชุม

บุคลากรและผู้เข้าพัก ที่มีความประสงค์จะเสนอเรื่องแจ้งหรือเรื่องพิจารณา ที่เกี่ยวข้องกับอาคารที่พักบุคลากร สามารถแจ้งความประสงค์การเสนอวาระผ่านระบบ โดยกดที่ "เสนอวาระ" เพื่อใช้บริการ

image
การขอรับบริการ อาคารที่พักบุคลากร

ผู้เข้าพักที่มีความประสงค์จะขอรับบริการได้แก่ การฉีดแปลง ปลวก หนู การกวาดมูลนกหลังห้องพัก สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านระบบ โดยกดที่ "ขอรับบริการ" เพื่อใช้บริการ

image
การตรวจสอบค่าบริการ อาคารที่พักบุคลากร

ผู้เข้าพัก สามารถตรวจสอบค่าบริการในอาคารที่พักบุคลากรได้แก่ ค่าบริการ ค่าไฟฟ้า เพื่อตรวจสอบการหักเงินค่าบริการที่เกิดขึ้น โดยกดที่ "ตรวจสอบค่าบริการ" เพื่อใช้บริการ

image
การตรวจสอบหน่วยไฟฟ้า อาคารที่พักบุคลากร

ผู้เข้าพัก สามารถตรวจสอบหน่วยการใช้ไฟฟ้า ในอาคารที่พักบุคลากร ซึ่งสามารถดูผ่านระบบ Google Data Studio โดยกดที่ "ตารางแสดงหน่วยไฟฟ้า" เพื่อใช้บริการimage

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก
ตำบลองครักษ์  อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก  26120
เบอร์โทรศัพท์ 037-395-536 ต่อ 21013

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Website
Back To Top