Search
× Search
Menu
  1. หน้าแรก
  2. เกี่ยวกับหน่วยงาน
  3. บริการ
  4. เผยแพร่
  5. ข่าวสาร/กิจกรรม
  6. ติดต่อ
image

โครงสร้างส่วนงาน


โครงสร้างองค์กร (Organization Structure)
image
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Srinakharinwirot University
I
I
\/
image
สำนักงานอธิการบดี
Office of The President Srinakharinwirot University
I
I
\/
image
ส่วนพัฒนาความยั่งยืน
Sustainable Development Office
โครงสร้างการบริหาร (Administrative structure)


รองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ
Vice President for Ongkharak Campus and Physical Development
I
I
\/

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาความยั่งยืน
Director of Sustainability Development
I
I
\/

งานบริหารและธุรการ

  - งานแผนและงบประมาณ

  - งานธุรการและสารบรรณ

  - งานประกันคุณภาพ

  - งานบริหารทรัพยากรบุคคล

  - งานการเงินและบัญชี

  - งานพัสดุ

งานสนับสนุนและพัฒนา

- งานบริหารจัดการที่พักและสวัสดิการ

- งานบริหารยานพาหนะและขนส่ง

- งานจราจรและความปลอดภัย

- งานโครงการพิเศษ และประชาสัมพันธ์ ชุมชนสัมพันธ์

งานอาคารและสาธารณูปโภค

- งานก่อสร้าง

- งานซ่อมบำรุงอาคาร

- งานระบบไฟฟ้า

- งานระบบประปา

- งานระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย

งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

- งานจัดการภูมิทัศน์

- งานการจัดสถานที่

- งานรักษาความสะอาดและจัดเก็บขยะ

- งานระบบสื่อสารและเทคโนโลยีimage

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก
ตำบลองครักษ์  อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก  26120
เบอร์โทรศัพท์ 037-395-536 ต่อ 21013

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Website
Back To Top