Search
× Search
Menu
  1. หน้าแรก
  2. เกี่ยวกับหน่วยงาน
  3. บริการ
  4. เผยแพร่
  5. ข่าวสาร/กิจกรรม
  6. ติดต่อ
image

ข่าวสาร


📢 งดจ่ายกระแสไฟฟ้า

📢 งดจ่ายกระแสไฟฟ้า

📢 งดจ่ายกระแสไฟฟ้า
ตามหนังสือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอองครักษ์  แจ้งขอดับไฟเพื่อดำเนินงานโครงการรื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงสูงและปักเสาพาดสายไฟแรงสูงด้านข้างอาคารกีฬาทางน้ำ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้เกิดความปลอดภัย ส่วนพัฒนาความยั่งยืน จึงของดจ่ายกระแสไฟฟ้า 

🗓 ในวันที่ 9 - 10 กันยายน 2566 

⏰ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. 

📌งานดังกล่าวส่งผลกระทบต่ออาคารต่าง ๆ ดังนี้
1.อาคารกีฬา 1
2.อาคารกีฬา 2
3.อาคารกีฬา 3
4.อาคาร SUB PRESS CENTER
5.น้ำพุวงเวียน
6.ป้อม รปภ. หน้ามหาวิทยาลัย

📱ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันทีและมอบหมายให้นายอนุชา ใจอยู่ ตำแหน่ง วิศวกรวิชาชีพ หมายเลขโทรศัพท์ 0 6556 29294 เป็นผู้ประสานงาน

🙏ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

📢 แจ้งปิดระบบจ่ายน้ำประปา

📢 แจ้งปิดระบบจ่ายน้ำประปา

📢 แจ้งปิดระบบจ่ายน้ำประปา 
เพื่อดำเนินงานล้างทำความสะอาดถังพักจัดเก็บน้ำอาคารอำนวยการและอาคารเรียนรวม ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดดังนี้

📌 - อาคารอำนวยการ ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 18.00น. ถึง วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

📌 - อาคารเรียนรวม ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 18.00น. ถึง วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566 เวลา 18.00น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ

👉 ขอให้อาคารที่ได้รับผลกระทบสำรองน้ำเพื่อใช้งาน

📱หากมีข้อคำถามใด สอบถามได้ที่งานอาคารและสาธารณูปโภค ผู้ประสานงาน นายจิรายุ นันทปัญจพร 
หมายเลขโทรศัพท์ 065-165-9644 

🙏ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

📢 งดจ่ายกระแสไฟฟ้า

📢 งดจ่ายกระแสไฟฟ้า

📢 งดจ่ายกระแสไฟฟ้า
ด้วย ส่วนพัฒนาความยั่งยืน จะดำเนินการเปลี่ยนสายไฟแรงสูง บริเวณหอพักบุคลากรอาคารกัลยาณมิตร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้เกิดความปลอดภัย ส่วนพัฒนาความยั่งยืน จึงของดจ่ายกระแสไฟฟ้า

🗓 ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566

⏰ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

📌งานดังกล่าวส่งผลกระทบต่ออาคารต่าง ๆ ดังนี้
1.กลุ่มบ้านพักบุคลากรทั้งหมด รวมถึง กลุ่มอาคาร SWU
2.โรงคัดแยกขยะรีไซเคิล
3.ป้อมตำรวจ

📱ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันทีและมอบหมายให้นายอนุชา ใจอยู่ ตำแหน่ง วิศวกรวิชาชีพ หมายเลขโทรศัพท์ 0 6556 29294 เป็นผู้ประสานงาน

🙏ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

📢 งดจ่ายกระแสไฟฟ้า

📢 งดจ่ายกระแสไฟฟ้า

ด้วย ส่วนพัฒนาความยั่งยืน จะดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงประจำอาคาร ประจำปี 2566 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้เกิดความปลอดภัย ส่วนพัฒนาความยั่งยืน จึงของดจ่ายกระแสไฟฟ้า
🗓 ในวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2566
⏰ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น.
📌งานดังกล่าวส่งผลกระทบต่ออาคารต่าง ๆ ดังนี้
1. อาคารอำนวยการ
2. อาคารเรียนและปฏิบัติการอเนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน
3. อาคารเรียนรวม
4. อาคารสโมสร
5. อาคารผลิตน้ำประปา
6.อาคารกิจกรรมนิสิตและบริการ (พลาซ่า)
7.อาคารเรือนไทย
8.อาคารโรงบำบัดน้ำเสีย
9.ป้อมยามอาคารผลิตน้ำประปา
10.กลุ่มบ้านพักบุคลากรทั้งหมด (ยกเว้น SWU)
11.วงเวียน
📱ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันทีและมอบหมายให้นายอนุชา ใจอยู่ ตำแหน่ง วิศวกรวิชาชีพ หมายเลขโทรศัพท์ 0 6556 29294 เป็นผู้ประสานงาน
🙏ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

📢 แจ้งดับกระแสไฟฟ้า

📢 แจ้งดับกระแสไฟฟ้า

📢 แจ้งดับกระแสไฟฟ้า

ด้วย ส่วนพัฒนาความยั่งยืน จะเข้าดำเนินการเปลี่ยนสายไฟแรงสูง บริเวณด้านหลังอาคารคณะเภสัชศาสตร์และขยับเสาไฟฟ้าที่เอียงด้านหน้าสนามซอฟท์บอล เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้เกิดความปลอดภัย ส่วนพัฒนาความยั่งยืน จึงขอดับกระแสไฟฟ้า

🗓 ในวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2566

⏰ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00น.

📌ซึ่งงานดังกล่าวส่งผลกระทบต่ออาคารต่าง ๆ ดังนี้

1. อาคารคณะเภสัชศาสตร์

2. โครงการก่อสร้างพื้นที่กิจกรรมนิสิตศูนย์เทคโนโลยีเกษตร วิจัย และนวัตกรรม ของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

3. ศูนย์วิจัยพฤกษศาสตร์ (หม้อแปลงเตาเผา)

4. สนามซอฟท์บอล

5. สนามแข่งขันยิงธนู

📱ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันทีและมอบหมายให้นายอนุชา ใจอยู่ ตำแหน่ง วิศวกรวิชาชีพ หมายเลขโทรศัพท์ 0 6556 29294 เป็นผู้ประสานงาน

🙏ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

📢 แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ชั่วคราว

📢 แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ชั่วคราว

📢 แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ชั่วคราว

ส่วนพัฒนาความยั่งยืนขอดับกระแสไฟฟ้า ในวันเสาร์ที่ 24 มิ.ย.66 เวลา 08.00-17.00น. เพื่อให้ผู้รับจ้างของคณะแพทยศาสตร์ ดำเนินการตัดต้นไม้ตามแนวสายไฟแรงสูง บริเวณภายในหอพักนิสิตแพทย์และหอพักบุคลากรแพทย์ ซึ่งทำให้ส่งผลกระทบต่ออาคารต่าง ๆ ดังนี้

1. อาคารกิจกรรมนิสิตและบริการ (PLAZA)
2. ผู้ประกอบการ อเมซอนติดกับธนาคารไทยพาณิชย์
3. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มศว องครักษ์
4. บริษัท ยูฟิคอน จำกัด (U Store)
5. กลุ่มหอพักบุคคลากรทางการแพทย์ทั้งหมด

📱หากมีข้อคำถามใด สอบถามได้ที่ งานอาคารและสาธารณูปโภค ผู้ประสานงาน นายอนุชา ใจอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 065-562-9294

🙏 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

RSS
1345678910Last


image

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก
ตำบลองครักษ์  อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก  26120
เบอร์โทรศัพท์ 037-395-536 ต่อ 21013

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by My Website
Back To Top