Search
× Search
Menu
  1. หน้าแรก
  2. เกี่ยวกับหน่วยงาน
  3. บริการ
  4. เผยแพร่
  5. ข่าวสาร/กิจกรรม
  6. ติดต่อ
image

บุคลากร


ส่วนพัฒนาความยั่งยืน

5

จำนวนผู้บริหาร

4

จำนวนส่วนงานย่อย

77

จำนวนบุคลากร
งานบริหารและธุรการ 
image

นางสาวจีราภรณ์  ธรรมมาลัย

ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารและธุรการ

 02-649-5644 ต่อ 21033
 cheerapo@swu.ac.thimage

นางสาววิพัฒน์ โยทัยเคลื่อน

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

 02-649-5644 ต่อ 21016
 wipat@g.swu.ac.thimage

นางสาวจีรภรณ์  พูลสวัสดิ์

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 

 02-649-5644 ต่อ 21026
 jeerapornp@g.swu.ac.th

image

นางสาวณัฐปรียา  วาปีสา

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
(ปฏิบัติหน้าที่ธุรการงานอาคารและสาธารณูปโภค)

 02-649-5644 ต่อ 21020
 natpeeya@g.swu.ac.thimage

นายอนิรุทธ์  ศรีเถื่อน

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 

 02-649-5644 ต่อ 21043
 anirutt@g.swu.ac.th
image

นางสาวลักษมี  กลิ่นโสม

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

 02-649-5644 ต่อ 21061
 luksamee@g.swu.ac.th

image

นางสาวจีราวรรณ  อยู่สุข

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

 02-649-5644 ต่อ 21061
 jeerawan@g.swu.ac.th


image

นางสาวสุจิตรา  ศรีสอาด

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

 02-649-5644 ต่อ 21030
 sujitras@g.swu.ac.th

image

นางสาวอณัทภรณ์  สดีเดช

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

 02-649-5644 ต่อ 22270
 anataporn@g.swu.ac.th

image

นายนฤชล   นิ่มชัยสกุล

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

 02-649-5644 ต่อ 21030
 naruchol@g.swu.ac.th


image

นางสาววชิรญาณ์  นามวงค์

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

 02-649-5644 ต่อ 22270
 vachiraya@g.swu.ac.thงานสนับสนุนและพัฒนา 
image

นายวิริยะ  สูฝน

ตำแหน่ง หัวหน้างานสนับสนุนและพัฒนา

 02-649-5644 ต่อ 21033
 viriyasu@g.swu.ac.thimage

นางศิริรัตน์  เนียมปาน

ตำแหน่ง พนักงานบริการ

image

นางสาวสัจจนัทธ์  เมืองเชียงหวาน

ตำแหน่ง พนักงานบริการ

image

นางสาวรัตนาภรณ์  พลูศรี

ตำแหน่ง พนักงานบริการ


image

นายจีรพงษ์ ด้วงเพียร

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

 02-649-5644 ต่อ 21033
 jeerapon@swu.ac.th

image

นายถาวร  จอมทอง

ตำแหน่ง พนักงานบริการ 

image

นายอธิวัฒน์  แสงจันทร์ฉาย

ตำแหน่ง พนักงานบริการ 


image

นายจำปี  ลาสองชั้น

ตำแหน่ง พนักงานบริการ 

image

นายธวัชชัย  ปิ่นแก้ว

ตำแหน่ง พนักงานบริการ 

image

นายสมภพ  พันธ์ใจธรรม

ตำแหน่ง พนักงานบริการ 


image

นายสังวาล  อยู่ยงค์

ตำแหน่ง พนักงานบริการ 

image

นายภุชงค์  กลิ่นสุคนธ์

ตำแหน่ง พนักงานบริการ

image

นายพรชัย  เพ็ชร์ชะ

ตำแหน่ง พนักงานบริการ


image

นายอนุสรณ์  อารีราษฎร์

ตำแหน่ง พนักงานบริการ 

image

นายบรรยง  แสงสว่าง

ตำแหน่ง พนักงานบริการ 

image

นายธนกร  เทียนกระจ่าง

ตำแหน่ง พนักงานบริการ 


image

นายเจษฎา  มูลเจริญ

ตำแหน่ง พนักงานบริการ 

image

นายณพนสรรค์  เงากระจ่าง

ตำแหน่ง พนักงานบริการ 

image

นายพิทักษ์  เหมาะศรี

ตำแหน่ง พนักงานบริการ 

image

นายพิษณุชัย  เหมาะศรี

ตำแหน่ง พนักงานบริการ 

image

นายณัฐพงษ์  วรรณศรี

ตำแหน่ง พนักงานบริการ 

งานอาคารและสาธารณูปโภค 
image

นายศานติ  ชูชาติเจริญพร

ตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารและสาธารณูปโภค

 02-649-5644 ต่อ 21020
 santic@g.swu.ac.thimage
นายณภัฐสนันท์  ชัยชิตาทร

ตำแหน่ง วิศวกรวิชาชีพ

 02-649-5644 ต่อ 21014
 napatsanan@g.swu.ac.th

image
นายอนุชา  ใจอยู่

ตำแหน่ง วิศวกรวิชาชีพ

 02-649-5644 ต่อ 21020
 Anuchaj@g.swu.ac.th

image
นายจิรายุ นันทปัญจพร

ตำแหน่ง วิศวกรวิชาชีพ

 02-649-5644 ต่อ 21020
 jirayunjirayun@g.swu.ac.th


image

นายสัมพันธ์  ศาสตร์ทรัพย์

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง

 02-649-5644 ต่อ 21206

image

นายรักชาติ  ทรัพย์มูล

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง ชำนาญการ

 02-649-5644 ต่อ 21206

image

นายสมโภชน์  สดีเดช

ตำแหน่ง พนักงานบริการ


image

นายไพโรจน์  นิ่มเซียน

ตำแหน่ง พนักงานบริการ


image

นายสำรวย  คุ้มวงษ์

ตำแหน่ง พนักงานบริการ

image

ายสิทธิชัย  แสงสว่าง

ตำแหน่ง พนักงานบริการ


image

ายกิตติศร  รังสิกุล

ตำแหน่ง พนักงานบริการ

image

ายจักรกริช   โหยหวน

ตำแหน่ง พนักงานบริการimage

นายวิชัย  วงษ์จันนา

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง

image

นายภาคิน  พรหมภักดี

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง

image

ายจิระศักดิ์  เปี่ยมทอง

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง


image

นายต่อศักดิ์  แสงสว่าง

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง

image

นายวิชัย  จันทร์ประมูล

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่างimage

ายวิเชียร  ระโหฐาน

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง

image

ายมาโน๊ต  ยั่งยืน

ตำแหน่ง พนักงานบริการ

image

ายพนัชกร  ประนอม

ตำแหน่ง พนักงานบริการ


image

นายสุเทพ  ภู่นวล

ตำแหน่ง พนักงานบริการ

image

นายชัชวาล  เครื่องสาย

ตำแหน่ง พนักงานบริการ


งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
image

นายธนกร  สันติธรรมากร

ตำแหน่ง รักษาการแทนหัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

 02-649-5644 ต่อ 21013
 tanakorns@g.swu.ac.thimage

นางสาววัฒนา  ลิ้มสอน

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

 02-649-5644 ต่อ 21033
 wattanali@g.swu.ac.th
image

นายสมพร  สุขเวทกิจ

ตำแหน่ง พนักงานบริการ

 02-649-5644 ต่อ 21208

image

นายสุพจน์  ภู่นวล

ตำแหน่ง พนักงานบริการ

image

นายพงษ์ศักดิ์  ทองเหวียง

ตำแหน่ง พนักงานบริการ


image

นายวิวัฒน์  เกษร

ตำแหน่ง พนักงานบริการ

image

นายพิชิต  ทองใบ

ตำแหน่ง พนักงานบริการ

image

นายเพ็ชรรัตน์  พึ่งแก้ว

ตำแหน่ง พนักงานบริการ


image

ายชานนท์  ฝึกหัด

ตำแหน่ง พนักงานบริการ

image

ายยุทธณา  ชลคีรี

ตำแหน่ง พนักงานบริการ

image

ายจำลอง บุญเรือง

ตำแหน่ง พนักงานบริการ


image

างวิภารัตน์  นิสสัย

ตำแหน่ง พนักงานบริการ

image

างมะลิ  สดีเดช

ตำแหน่ง พนักงานบริการ

image

างสาวพัชนี  ศุขมี

ตำแหน่ง พนักงานบริการ


image

างละเอียด  เกษร

ตำแหน่ง พนักงานบริการ

image

างสาวศศิวรรณ  บุญเปี่ยม

ตำแหน่ง พนักงานบริการ

image

างสาวสรัฐช์กมล  เหมาะศรี

ตำแหน่ง พนักงานบริการ


image

นางสาวณัฐชา รุ่งกำจัด

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

 02-649-5644 ต่อ 21013
 natchar@g.swu.ac.th

image

นายองอาจ  เกตุกลม

ตำแหน่ง พนักงานบริการ

image


นายประยูร  มูลเอี่ยม

ตำแหน่ง พนักงานบริการ


image

ายบุญรอด  ผดุงกิจ

ตำแหน่ง พนักงานบริการ

image

นายวินัย  บุญมา

ตำแหน่ง พนักงานบริการ
image

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก
ตำบลองครักษ์  อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก  26120
เบอร์โทรศัพท์ 037-395-536 ต่อ 21013

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Website
Back To Top