Search
× Search

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน

พ.ศ.2559

ก่อตั้งเมื่อ

1142ไร่

พื้นที่


          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เป็นที่ตั้งพื้นที่หนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสำหรับใช้เป็นที่รองรับการจัดตั้งคณะสถาบัน สำนัก เพื่อการขยายตัวทางวิชาการและการขยายโอกาสทางการศึกษาของประเทศ ในการผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการพัฒนาความก้าวหน้าและความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีพื้นที่รวม 935 ไร่ และยังมีพื้นที่สถาบันวิจัยและสาธิตการศึกษา และศูนย์จัดการความรู้ทางพฤกษศาสตร์ จำนวน 207 ไร่ รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 1,142 ไร่

          ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ได้เปิดให้มีการเรียนการสอน โดยมีคณะและสำนักงานต่างๆได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด คณะพลศึกษา คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษาโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ซึ่งปัจจุบันยังมีการขยายตัวเพื่อรองรับการเรียนการสอนของนิสิต การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัยและนโยบายของชาติ หนึ่งมหาวิทยาลัย หนึ่งจังหวัด โดยมีศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพและการขนส่ง มศว องครักษ์ เป็นหน่วยงานในการให้บริการทางด้านสาธารณูปโภค อาคารสถานที่ ระบบความปลอดภัย การขนส่ง ตลอดจนการสนับสนุนการเรียน การสอนของคณะวิชาต่างๆ ที่ตั้งอยู่ ที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

          ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 มศว องครักษ์ ครบ 20 ปีที่ได้ดำเนินกิจการมา ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพและการขนส่ง มศว องครักษ์จึงได้ขอจัดตั้งเป็นส่วนพัฒนาความยั่งยืน (Sustainable  Development Division) ขึ้นเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

Previous Next
 • ข่าวทั่วไป
 • ข่าวกิจกรรม
More
  ข่าวทั่วไป

  ขอเชิญชวน ผู้ใช้บริการ ให้คะแนนความพึงพอใจส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี

  ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการส่วนพัฒนาความยั่งยืนทุกท่าน ให้คะแนนความพึงพอใจในการใช้บริการ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี 

  ข่าวกิจกรรม

  📣 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี งานปีใหม่สายสัมพันธ์ มศว องครักษ์ 🎉🎊

   ประกาศรายชื่อผู้โชคดี งานปีใหม่สายสัมพันธ์ มศว องครักษ์   ข้อกำหนดในการรับรางวัล ผู้มีรายชื่อ สามารถมารับของรางวัลได้ที่  ส่วนพัฒนาความยั่งยืน อาคารอำนวยการ ชั้น...
  ข่าวทั่วไป

  แจ้งเส้นทางการเดินรถภายในมหาวิทยาลัยช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2563

  ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีกำหนดการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 นั้น ส่วนพัฒนาความยั่งยืนซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเส้นทางการเดินรถต่างๆภายในมหาวิทยาลัย...
  ข่าวทั่วไป

  แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาการเดินรถรับ-ส่ง สวัสดิการ มศว

  ขอแจ้งปรับเปลี่ยนเวลาในการเดินรถสวัสดิการ รับ - ส่ง บุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 (วันจันทร์ – วันศุกร์)รายละเอียดดังรูปด้านล่าง

  No content

  A problem occurred while loading content.

  1142ไร่

  พื้นที่มหาวิทยาลัย

  4

  หน่วยงานภายใน

  5

  จำนวนผู้บริหาร

  77

  จำนวนบุคลากร  image
  image

  " มหาวิทยาลัยยั่งยืนเพื่อรับใช้สังคม "

  image


  image

  ส่วนพัฒนาความยั่งยืน
  63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก
  ตำบลองครักษ์  อำเภอองครักษ์
  จังหวัดนครนายก  26120
  เบอร์โทรศัพท์ 037-395-5369 ต่อ 21013

  Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2022 by My Website
  Back To Top