ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศปรับปรุงพื้นที่บริเวณหอพระ มหาวิทยาัลยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

Tanakorn Santitammakorn 0 3

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ทำการปรับปรุงพื้นที่บริเวณ หอพระ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ทำให้ไม่สามารถเปิดให้เข้าสักการะบูชาพระพุทธรูป ได้ ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

แจ้งประชาสัมพันธ์วันรับรถจักรยาน

Tanakorn Santitammakorn 0 3

แจ้งประชาสัมพันธ์วันรับรถจักรยาน

นิสิตที่ได้ลงทะเบียนจองขอยืมรถจักรยานเอาไว้กับทางมหาวิทยาลัย ให้เข้ามาติดต่อขอรับรถจักรยาน 
พร้อมกับชำระเงินค่ามัดจำประกันได้ที่ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดีองครักษ์ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 
ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 

กิจกรรมพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งสักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย

กิจกรรมพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งสักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย

Tanakorn Santitammakorn 0 3

กิจกรรม พิธีบวงสรวงสักการะสิ่งสักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย พิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นิสิตใหม่ โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2562

บรรยากาศโครงการฝึกอบรมมหาวิทยาลัยสีเขียวสู่ความยั่งยืน (Development Green University toward Sustainable University )

Tanakorn Santitammakorn 0 11

บรรยากาศโครงการฝึกอบรมมหาวิทยาลัยสีเขียวสู่ความยั่งยืน (Development Green University toward Sustainable University ) ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562
โดย บริษัท เบาด์เลส เอ็นไวรอนเนอร์จี จำกัด

ภาพบรรยาการการจัดโครงการการลดขั้นตอนการทำงานเพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน (Lean management)

Tanakorn Santitammakorn 0 21

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ส่วนพัฒนาความยั่งยืน ได้จัดโครงการการลดขั้นตอนการทำงานเพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน  (Lean management)ณ ห้องเรียน 101 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์  เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ดร.เกษทิพย์ ปลื้มวงษ์ เป็นวิทยากรในการจัดอบรมครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ได้แก่บุคลากรส่วนพัฒนาความยั่งยืน จำนวนทั้งสิ้น 12 คน โดยการอบรมดังกล่าวทำให้บุคลากรได้ทดลองปฏิบัติการในการทำ Lean ด้วยวิธีการใช้ผังสายธารแห่งคุณค่า (Value stream mapping)  ซึ่งทำให้บุคลากรเข้าใจการทำงานของงานมากขึ้น และเกิด Flowchart ขั้นตอนการทำงานขึ้น 2 งาน

RSS
12345678910Last

แนะนำมหาวิทยาลัย