ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีเข้าศึกษาดูงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์แก่บุคลากรของโรงเรียน

โครงการศึกษาดูงานของบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์แก่บุคลากรของโรงเรียน ในการพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนเข้าสู่การเป็น sciece school ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

Anuwat Tessiri 0 129

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี เข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยศรีนครินครินทรวิโรฒ องครักษ์

Anuwat Tessiri 0 117

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี เข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยศรีนครินครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติคุณ กล่าวต้อนรับ ณ ห้อง 101 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์ และเข้าเยี่ยมชมคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยศรีนครินครินทรวิโรฒ องครักษ์

Anuwat Tessiri 0 141

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยศรีนครินครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติคุณ รุ่งเรือง กล่าวต้อนรับ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ บรรยายเรื่อง “การแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย” ณ ห้อง 101 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์ และนั่งรถเยี่ยมชมภูมิทัศน์โดยรอบมหาวิทยาลัย

บรรยากาศประชุมการดำเนินงานโครงการ มศว ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้กล่องโฟม (SWU Zero Waste)

Anuwat Tessiri 0 148

บรรยากาศประชุมการดำเนินงานโครงการ มศว ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้กล่องโฟม (SWU Zero Waste) ครั้งที่ 3/2561 วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมประชามติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

บรรยากาศพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์

Anuwat Tessiri 0 144

บรรยากาศพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์ เพื่อระลึกถึงคุณูปการที่มีต่อวงการแพทย์ไทยสมเด็จพระราชบิดา ในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 08.00 - 09.00 น. ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

RSS
123456789