Search
× Search

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน

พ.ศ.2559

ก่อตั้งเมื่อ

1142ไร่

พื้นที่


          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เป็นที่ตั้งพื้นที่หนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสำหรับใช้เป็นที่รองรับการจัดตั้งคณะสถาบัน สำนัก เพื่อการขยายตัวทางวิชาการและการขยายโอกาสทางการศึกษาของประเทศ ในการผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการพัฒนาความก้าวหน้าและความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีพื้นที่รวม 935 ไร่ และยังมีพื้นที่สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษา และศูนย์จัดการความรู้ทางพฤกษศาสตร์ จำนวน 207 ไร่ รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 1,142 ไร่

          ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ได้เปิดให้มีการเรียนการสอน โดยมีคณะและสำนักงานต่างๆได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด คณะพลศึกษา คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษาโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ซึ่งปัจจุบันยังมีการขยายตัวเพื่อรองรับการเรียนการสอนของนิสิต การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัยและนโยบายของชาติ หนึ่งมหาวิทยาลัย หนึ่งจังหวัด โดยมีศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพและการขนส่ง มศว องครักษ์ เป็นหน่วยงานในการให้บริการทางด้านสาธารณูปโภค อาคารสถานที่ ระบบความปลอดภัย การขนส่ง ตลอดจนการสนับสนุนการเรียน การสอนของคณะวิชาต่างๆ ที่ตั้งอยู่ ที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

          ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 มศว องครักษ์ ครบ 20 ปีที่ได้ดำเนินกิจการมา ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพและการขนส่ง มศว องครักษ์จึงได้ขอจัดตั้งเป็นส่วนพัฒนาความยั่งยืน (Sustainable  Development Division) ขึ้นเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

Previous Next
 • ข่าวทั่วไป
 • ข่าวกิจกรรม
More
  แจ้งปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถในมหาวิทยาลัย

  แจ้งปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถในมหาวิทยาลัย

  แจ้งปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถในมหาวิทยาลัย ส่วนพัฒนาความยั่งยืน ขอแจ้งปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถในมหาวิทยาลัย ในช่วงเวลา 06.30 - 09.00 น....
  แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า

  แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า

  ด้วยส่วนพัฒนาความยั่งยืน จะดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าประจำอาคาร ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2565 โดยมีบริษัท ลาร์ซ แอนด์...
  แจ้งดับกระแสไฟฟ้าภายใน มศว องครักษ์

  แจ้งดับกระแสไฟฟ้าภายใน มศว องครักษ์

  ด้วยส่วนพัฒนาความยั่งยืน จะให้ผู้รับจ้างงานดูแลสนามหญ้า ต้นไม้ ส่วนหย่อมและถนน เข้าดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณหน้าอาคารหอสมุดกลาง มศว องครักษ์...
  ข่าวทั่วไป

  แจ้งการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าภายใน มศว องครักษ์

  ด้วยส่วนพัฒนาความยั่งยืน จะให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า Load Break Switch SF6  จำนวน 1 งาน บริเวณภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ในวันที่ 14 - 15 เมษายน 2565...
  ข่าวทั่วไป

  ประกาศการสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัย 100% ในพื้นที่มหาวิทยาลัยตามประกาศจังหวัดนครนายก

  ตามประกาศจังหวัดนครนายกเรื่อง การขับเคลื่อนวาระจังหวัดนครนายก พ.ศ.2565 "นครนายกปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน" ได้เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนวาระจังหวัดนครนายก พ.ศ.2565...
  ข่าวทั่วไป

  แจ้งปิดระบบจ่ายน้ำประปาภายใน มศว องครักษ์

  แจ้งปิดระบบจ่ายน้ำประปาทั้ง มศว องครักษ์ 👉ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-14.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ เพื่อดำเนินการเปลี่ยนเช็ควาล์วบริเวณหอถังสูง ทั้งนี้...
  ข่าวทั่วไป

  แจ้งปิดระบบจ่ายน้ำประปาทั้ง มศว องครักษ์

  ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-14.00น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ เพื่อดำเนินการเปลี่ยนเช็ควาล์วบริเวณหอถังสูง ทั้งนี้ จึงขอให้ทุกหน่วยงานสำรองน้ำเพื่อใช้งาน หากมีข้อคำถามใด สอบถามได้ที่...

  No content

  A problem occurred while loading content.

  1142ไร่

  พื้นที่มหาวิทยาลัย

  4

  หน่วยงานภายใน

  5

  จำนวนผู้บริหาร

  78

  จำนวนบุคลากร  image
  image

  " มหาวิทยาลัยยั่งยืนเพื่อรับใช้สังคม "

  image


  image

  ส่วนพัฒนาความยั่งยืน
  63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก
  ตำบลองครักษ์  อำเภอองครักษ์
  จังหวัดนครนายก  26120
  เบอร์โทรศัพท์ 037-395-5369 ต่อ 21013

  Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2022 by My Website
  Back To Top