Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับหน่วยงาน
 3. บริการ
 4. เผยแพร่
 5. ข่าวสาร/กิจกรรม
 6. ติดต่อ

ประเมินความพึงพอใจ
ส่วนพัฒนาความยั่งยืน


ความพึงพอใจของท่าน คือมาตราฐานการให้บริการของเรา
โปรดประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ

คลิกเพื่อประเมิน

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน

พ.ศ.2559

ก่อตั้งเมื่อ

1142ไร่

พื้นที่


          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เป็นที่ตั้งพื้นที่หนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสำหรับใช้เป็นที่รองรับการจัดตั้งคณะสถาบัน สำนัก เพื่อการขยายตัวทางวิชาการและการขยายโอกาสทางการศึกษาของประเทศ ในการผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการพัฒนาความก้าวหน้าและความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีพื้นที่รวม 935 ไร่ และยังมีพื้นที่สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษา และศูนย์จัดการความรู้ทางพฤกษศาสตร์ จำนวน 207 ไร่ รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 1,142 ไร่

          ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ได้เปิดให้มีการเรียนการสอน โดยมีคณะและสำนักงานต่างๆได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด คณะพลศึกษา คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษาโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ซึ่งปัจจุบันยังมีการขยายตัวเพื่อรองรับการเรียนการสอนของนิสิต การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัยและนโยบายของชาติ หนึ่งมหาวิทยาลัย หนึ่งจังหวัด โดยมีศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพและการขนส่ง มศว องครักษ์ เป็นหน่วยงานในการให้บริการทางด้านสาธารณูปโภค อาคารสถานที่ ระบบความปลอดภัย การขนส่ง ตลอดจนการสนับสนุนการเรียน การสอนของคณะวิชาต่างๆ ที่ตั้งอยู่ ที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

          ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 มศว องครักษ์ ครบ 20 ปีที่ได้ดำเนินกิจการมา ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพและการขนส่ง มศว องครักษ์จึงได้ขอจัดตั้งเป็นส่วนพัฒนาความยั่งยืน (Sustainable  Development Division) ขึ้นเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

Previous Next
 • ข่าวทั่วไป
 • ข่าวกิจกรรม
More
  📣แจ้งการเปิดใช้ระบบจองรถตู้สวัสดิการ มศว ประสานมิตร - องครักษ์

  📣แจ้งการเปิดใช้ระบบจองรถตู้สวัสดิการ มศว ประสานมิตร - องครักษ์

  📣แจ้งผู้ใช้บริการรถตู้สวัสดิการทุกท่าน ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการจัดรอบรถตู้ในการให้บริการรับ-ส่ง ระหว่าง มศว ประสานมิตร และ มศว องครักษ์...
  แจ้งการปรับเวลารถสวัสดิการรับ-ส่งนิสิต มศว องครักษ์ - สถานีรถไฟรังสิต

  แจ้งการปรับเวลารถสวัสดิการรับ-ส่งนิสิต มศว องครักษ์ - สถานีรถไฟรังสิต

  แจ้งผู้ใช้บริการรถบัสสวัสดิการทุกท่าน ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีรถบัสสวัสดิการรับ-ส่ง ระหว่าง มศว องครักษ์ และ สถานีรถไฟรังสิต...
  ประกาศ การรับบัตรผ่าน เข้า-ออก มหาวิทยาลัย

  ประกาศ การรับบัตรผ่าน เข้า-ออก มหาวิทยาลัย

  ประกาศ การรับบัตรผ่านเข้า-ออก มหาวิทยาลัย ส่วนพัฒนาความยั่งยืน จะเริ่มแจกบัตรผ่าน เข้า-ออก มหาวิทยาลัย ตามประตูต่างของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่...

  No content

  A problem occurred while loading content.

  1142ไร่

  พื้นที่มหาวิทยาลัย

  4

  หน่วยงานภายใน

  5

  จำนวนผู้บริหาร

  78

  จำนวนบุคลากร  image
  image

  " มหาวิทยาลัยยั่งยืนเพื่อรับใช้สังคม "

  image


  image

  ส่วนพัฒนาความยั่งยืน
  63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก
  ตำบลองครักษ์  อำเภอองครักษ์
  จังหวัดนครนายก  26120
  เบอร์โทรศัพท์ 037-395-536 ต่อ 21013

  Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Website
  Back To Top