Search
× Search
Menu
  1. หน้าแรก
  2. เกี่ยวกับหน่วยงาน
  3. บริการ
  4. เผยแพร่
  5. ข่าวสาร/กิจกรรม
  6. ติดต่อ
image

ข่าวสาร


📣 เรียนแจ้งผู้ใช้รถสวัสดิการทุกท่าน

Author: Tanakorn Santitammakorn/Tuesday, February 27, 2024/Categories: ข่าวทั่วไป

📣 เรียนแจ้งผู้ใช้รถสวัสดิการทุกท่าน
ตามที่ มหาวิทยาลัยได้มีการจัดให้มีรถสวัสดิการนั้น เพื่อให้เป็นการเก็บข้อมูลและจัดรอบรถที่เพียงพอต่อการใช้บริการในปีต่อๆไป ขอให้ผู้ใช้รถสวัสดิการทุกท่าน สแกน QR Code ในการขึ้นรถทุกครั้งแทนการเซ้นชื่อ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการทุกคน สามารถใช้ QR Code จาก ระบบ SWU Mobile ของมหาวิทยาลัย ในการยืนยันการขึ้นรถใช้งานได้

📌ประโยชน์จากการ สแกน QR Code
1. มหาวิทยาลัยจะได้รับข้อมูลการใช้งานจริง และจะคำนวณต้นทุนในการเพิ่มหรือลดรอบการให้บริการตามจำนวนการใช้งาน
2. เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนในการขึ้นรถสวัสดิการ ตามระบบจองรถ
3. กรณีเป็นบุคลากรที่ขึ้นรถในรอบเช้า และรถมาถึงมหาวิทยาลัยสาย สามารถเป็นข้อมูลยืนยันการใช้งานรถสวัสดิการตามวันเวลาที่ขึ้นจริง

หมายเหตุ กรณีที่ท่านสแกน QR code แล้ว ไม่ต้องเซ็นชื่อในการใช้รถ แต่หากไม่ได้ สแกน QR code ให้เซ็นชื่อตามการใช้งานแต่ละรอบ

Print

Number of views (110)/Comments (0)image

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก
ตำบลองครักษ์  อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก  26120
เบอร์โทรศัพท์ 037-395-536 ต่อ 21013

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Website
Back To Top