Search
× Search
Menu
  1. หน้าแรก
  2. เกี่ยวกับหน่วยงาน
  3. บริการ
  4. เผยแพร่
  5. ข่าวสาร/กิจกรรม
  6. ติดต่อ
image

ข่าวสาร


แจ้งดับกระแสไฟฟ้าภายใน มศว องครักษ์

แจ้งดับกระแสไฟฟ้าภายใน มศว องครักษ์

ด้วยส่วนพัฒนาความยั่งยืน จะให้ผู้รับจ้างงานดูแลสนามหญ้า ต้นไม้ ส่วนหย่อมและถนน เข้าดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณหน้าอาคารหอสมุดกลาง มศว องครักษ์ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2565 ช่วงเวลา 08.00 – 12.00น. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ส่วนพัฒนาความยั่งยืน จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าไปยังอาคารต่าง ๆ ดังนี้

1. อาคารปฏิบัติการวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2. อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี
3. อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องมือวัด
4. อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
5. อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
6. อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์
7. อาคารชีวมวล
8. อาคารเรียนรวม
9. อาคารส่วนกิจการนิสิต
10. อาคารอำนวยการ
11. อาคารศูนย์วิจัยฯ พฤกษศาสตร์
12. อาคาร AI
13. อาคารเรียนและปฏิบัติการอเนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน
14. อาคารหอสมุดกลาง มศว องครักษ์
15. อาคารสุขภาวะ
ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันทีและมอบหมายให้นายอนุชา ใจอยู่ ตำแหน่ง วิศวกรวิชาชีพ หมายเลขโทรศัพท์ 0 6556 29294 เป็นผู้ประสานงาน

แจ้งการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าภายใน มศว องครักษ์

แจ้งการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าภายใน มศว องครักษ์

ด้วยส่วนพัฒนาความยั่งยืน จะให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า Load Break Switch SF6  จำนวน 1 งาน บริเวณภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ในวันที่ 14 - 15 เมษายน 2565 ช่วงเวลา 09.00 – 16.00น. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
ส่วนพัฒนาความยั่งยืน จึงมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังอาคารต่าง ๆ ดังนี้
1. อาคารปฏิบัติการวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2. อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี
3. อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องมือวัด
4. อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
5. อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
6. อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์
7. อาคารชีวมวล
8. อาคารเรียนรวม
9. อาคารส่วนกิจการนิสิต
10. อาคารอำนวยการ
11. อาคารศูนย์วิจัยฯ พฤกษศาสตร์
12. อาคาร AI
13. อาคารเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน
14. อาคารหอสมุดกลาง 
15. อาคารสุขภาวะ
 ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันทีและมอบหมายให้นายอนุชา ใจอยู่ ตำแหน่ง วิศวกรวิชาชีพ หมายเลขโทรศัพท์ 0 6556 29294 เป็นผู้ประสานงาน

ประกาศการสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัย 100% ในพื้นที่มหาวิทยาลัยตามประกาศจังหวัดนครนายก

ประกาศการสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัย 100% ในพื้นที่มหาวิทยาลัยตามประกาศจังหวัดนครนายก

ตามประกาศจังหวัดนครนายกเรื่อง การขับเคลื่อนวาระจังหวัดนครนายก พ.ศ.2565 "นครนายกปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน" ได้เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนวาระจังหวัดนครนายก พ.ศ.2565 เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

โดยทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนวาระจังหวัดนครนายก เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน โดยมีนโยบายร่วมตามที่จังหวัดนครนายกกำหนดดังนี้

1.ขับเคลื่อนการใช้กฎหมายอย่างเคร่ดครัด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565
2.สมวกหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัย 100% ในการใช้รถผ่านเข้า - ออก มหาวิทยาลัย
3.ให้เจ้าหน้าที่ บุคลากร ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี ในการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรและรักษาวินัยจราจร

แจ้งปิดระบบจ่ายน้ำประปาภายใน มศว องครักษ์

แจ้งปิดระบบจ่ายน้ำประปาภายใน มศว องครักษ์

แจ้งปิดระบบจ่ายน้ำประปาทั้ง มศว องครักษ์
👉ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-14.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ เพื่อดำเนินการเปลี่ยนเช็ควาล์วบริเวณหอถังสูง ทั้งนี้ จึงขอให้ทุกหน่วยงานสำรองน้ำเพื่อใช้งาน 
📱หากมีข้อคำถามใด สอบถามได้ที่ งานอาคารและสาธารณูปโภค ผู้ประสานงาน นายวิเชียร ระโหฐาน หมายเลขโทรศัพท์ 099-104-7579 
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้🙏

แจ้งปิดระบบจ่ายน้ำประปาทั้ง มศว องครักษ์

แจ้งปิดระบบจ่ายน้ำประปาทั้ง มศว องครักษ์

👉ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-14.00น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ เพื่อดำเนินการเปลี่ยนเช็ควาล์วบริเวณหอถังสูง ทั้งนี้ จึงขอให้ทุกหน่วยงานสำรองน้ำเพื่อใช้งาน

📱หากมีข้อคำถามใด สอบถามได้ที่ งานอาคารและสาธารณูปโภค ผู้ประสานงาน นายวิเชียร ระโหฐาน หมายเลขโทรศัพท์ 099-104-7579
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้🙏

แจ้งปิดระบบน้ำประปาชั่วคราว ภายในมหาวิทยาลัย

แจ้งปิดระบบน้ำประปาชั่วคราว ภายในมหาวิทยาลัย

แจ้งปิดระบบน้ำประปาชั่วคราว

ในวันที่ 24 ก.พ. - 6 มี.ค.65 ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มีความจำเป็นต้องปิดระบบน้ำประปาชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบท่อดับเพลิงเมนประปา ซึ่งงานดังกล่าวจึงมีผลกระทบต่ออาคารต่าง ๆ ทั้งนี้ หากมีข้อคำถามใด ติดต่อคุณวิเชียร ระโหฐาน หมายเลขโทรศัพท์ 099-104-7579

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

รายละเอียดตามรูปภาพที่แนบมา

RSS
124678910Last


image

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก
ตำบลองครักษ์  อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก  26120
เบอร์โทรศัพท์ 037-395-536 ต่อ 21013

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by My Website
Back To Top