รองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ
ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง

Vice President for Ongkharak Campus and Physical Development
Assistant Professor Acting 2nd LT.Dr.Kittikoon Rungruang

Tel : 02-649-5000 ext.21016     E-Mail : kittikoo@g.swu.ac.th

 

 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ
ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล

Assistant to the President for Ongkharak Campus and Physical Development
Assistant Professor Woraphon Aramrussamekul, MD.

Tel : 02-649-5000 ext.21014     E-Mail : voraphol@g.swu.ac.th

 

 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ
ผศ.พญ.ดุจเดือน สีละมาด

Assistant to the President for Ongkharak Campus and Physical Development
Assistant Professor Dujduen Sriramatr, MD.

Tel : 02-649-5000 ext.21016     E-Mail : dujduan@g.swu.ac.th

 

 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ
อ.ดร.เสฎฐา ศาสนนันทน์

Assistant to the President for Ongkharak Campus and Physical Development
Dr. Setta Sasananand

Tel : 02-649-5000 ext.     E-Mail : Setta@g.swu.ac.th

 

 

รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนพัฒนาความยั่งยืน
นายไพฑูรย์ กุลพรม

Acting Director of Sustainability Development
Paitoon Kulprom

Tel : 02-649-5000 ext.21020     E-Mail : paitoonk@g.swu.ac.th