งานบริหารและธุรการ

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

นางสาวจีราภรณ์  ธรรมมาลัย
ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารและธุรการ
02-649-5644 ต่อ 21033
cheerapo@swu.ac.th

   
งานแผนและงบประมาณ 

นางสาววิพัฒน์ โยทัยเคลื่อน
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
02-649-5644 ต่อ 21016
 wipat_bow@hotmail.com

   
งานธุรการและสารบรรณ

นางสาวจีรภรณ์  พูลสวัสดิ์
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
02-649-5644 ต่อ 21026
jeerapornp@g.swu.ac.th

 

นางสาวณัฐปรียา  วาปีสา
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
(ปฏิบัติหน้าที่ธุรการงานอาคารและสาธารณูปโภค)
02-649-5644 ต่อ 21020
natpeeya@g.swu.ac.th

การประกันคุณภาพ
   
   
 
การบริหารทรัพยากรบุคคล

นายอนิรุทธ์  ศรีเถื่อน
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
02-649-5644 ต่อ 21043
anirutt.sri1234@gmail.com

 

นายวชิรศักดิ์  เกตุโสระ
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
02-649-5644 ต่อ 21046
wachirasaktd@gmail.com

การเงินและบัญชี

นางสาวลักษมี  กลิ่นโสม
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
02-649-5644 ต่อ 21061
luksamee@g.swu.ac.th

 

นางสาวจีราวรรณ  อยู่สุข
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
02-649-5644 ต่อ 21061
jeerawan@g.swu.ac.th

การพัสดุ

นางสาวสุจิตรา  ศรีสอาด
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
02-649-5644 ต่อ 21030
sujitras@g.swu.ac.th

 

นางสาวอณัทภรณ์  สดีเดช
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
02-649-5644 ต่อ 22270
anataporn@g.swu.ac.th

นายนฤชล   นิ่มชัยสกุล
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
02-649-5644 ต่อ 21030
naruchol@g.swu.ac.th

 

นายภาสกร  วรดิษฐกรกุล
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
02-649-5644 ต่อ 22270
phassakorn@g.swu.ac.th

งานสนับสนุนและพัฒนา

หัวหน้างานสนับสนุนและพัฒนา

นายวิริยะ  สูฝน
ตำแหน่ง หัวหน้างานสนับสนุและพัฒนา

(รักษาการแทน)
02-649-5644 ต่อ 21033
viriyasu@g.swu.ac.th

   
งานบริการจัดการที่พัก สวัสดิการ

นายธนกร  สันติธรรมากร
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
02-649-5644 ต่อ 21013
tanakorns@g.swu.ac.th

 

นางศิริรัตน์  เนียมปาน
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

นางสาวสัจนัทธ์  เมืองเชียงหวาน
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

 

 

 

งานบริหารจัดการยานพาหนะและขนส่ง

นายวิริยะ  สูฝน
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
02-649-5644 ต่อ 21033
viriyasu@g.swu.ac.th

 

นายถาวร  จอมทอง
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

นายอธิวัฒน์  แสงจันทร์ฉาย
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

 

นายชาติชาย  ทองแก้ว
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

นายจำปี  ลาสองชั้น
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

 

นายสังวาล  อยู่ยงค์
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

นายภุชงค์  กลิ่นสุคนธ์
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

 

นายสมประสงค์  สินธพ
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

นายจำลอง  บุญเรือง
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

 

นายพรชัย  เพ็ชร์ชะ
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

นายอนุสรณ์  อารีราษฎร์
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

 

นายบรรยง  แสงสว่าง
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

นายธนกร  เทียนกระจ่าง
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

 

นายเจษฎา  มูลเจริญ
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

นายณพนสรรค์  เงากระจ่าง
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

   
งานจราจรและความปลอดภัย

นายพิทักษ์  เหมาะศรี
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

 

นายณัฐพงษ์  วรรณศรี
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

งานโครงการพิเศษและประชาสัมพันธ์ ชุมชนสัมพันธ์
     

งานอาคารและสาธารณูปโภค

หัวหน้างานอาคารและสาธารณูปโภค

นายศานติ  ชูชาติเจริญพร
ตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารและสาธารณูปโภค
(รักษาการแทน)
02-649-5644 ต่อ 21020
 santic@swu.ac.th

 

 

งานก่อสร้าง

นางสาววัลรียา  เพชรัตน์
ตำแหน่ง วิศวกรวิชาชีพ
02-649-5644 ต่อ 21020
knomnann@gmail.com

 

นายณภัฐสนันท์  ชัยชิตาทร
ตำแหน่ง วิศวกรวิชาชีพ
02-649-5644 ต่อ 21020
toey.napatsanan@gmail.com

งานซ่อมบำรุงอาคาร

นายสัมพันธ์  ศาสตร์ทรัพย์
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง
02-649-5644 ต่อ 21206

 

นายรักชาติ  ทรัพย์มูล
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง
02-649-5644 ต่อ 21206

นายโอภาส  โพธิ์ใหญ่
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง
02-649-5644 ต่อ 21206

 

นายวรวิช  สมวงษ์
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง
02-649-5644 ต่อ 21206

นายสมโภชน์  สดีเดช
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

 

นายไพโรจน์  นิ่มเซียน
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

นายสำรวย  คุ้มวงษ์
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

 

นายสิทธิชัย  แสงสว่าง
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

นายกิตติศร  รังสิกุล
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

 

นายธนากิฤต  ทศพลสานิช
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

งานระบบไฟฟ้า

นายอนุชา  ใจอยู่
ตำแหน่ง วิศวกรวิชาชีพ
02-649-5644 ต่อ 21020

 

นายวิชัย  วงษ์จันนา
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง

นายภาคิน  พรหมภักดี
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง

 

นายจิระศักดิ์  เปี่ยมทอง
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง

นายต่อศักดิ์  แสงสว่าง
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง

 

นายวิชัย  จันทร์ประมูล
​​​​​​​ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง

งานระบบประปา

นายวิเชียร  ระโหฐาน
​​​​​​​ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง

 

นายมาโน๊ต  ยั่งยืน
​​​​​​​ตำแหน่ง พนักงานบริการ

นายพนัชกร  ประนอม
​​​​​​​ตำแหน่ง พนักงานบริการ

 

นายสุเทพ  ภู่นวล
​​​​​​​ตำแหน่ง พนักงานบริการ

​​​​​​​​​​​​​​

นายชัชวาล  เครื่องสาย
​​​​​​​ตำแหน่ง พนักงานบริการ

   
งานระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย

งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

หัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

นายจีรพงษ์ ด้วงเพียร
ตำแหน่ง หัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

 02-649-5644 ต่อ 21033
 jeerapon@swu.ac.th

 

 

งานจัดการภูมิทัศน์

นางสาววัฒนา  ลิ้มสอน
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

 02-649-5644 ต่อ 21033
 wattanali@g.swu.ac.th

 

นางสาวนิสาชล  ชูวัจนะ
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

 02-649-5644 ต่อ 21033
 nisachon009@hotmail.com

งานการจัดสถานที่

นายสมพร  สุขเวทกิจ
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

 02-649-5644 ต่อ 21208

 

นายสุพจน์  ภู่นวล
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

นายพงษ์ศักดิ์  ทองเหวียง
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

 

นายเฟี้ยม  เขียวงาม
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

นายวิวัฒน์  เกษร
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

 

นายพิชิต  ทองใบ
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

นายเพ็ชรรัตน์  พึ่งแก้ว
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

 

นายชานนท์  ฝึกหัด
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

นายพิชัยวัต  เหมาะศรี
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

 

นางเรียม  เนียมปาน
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

นางวิภารัตน์  นิสสัย
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

 

นางมะลิ  สดีเดช
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

นางสาวพัชนี  ศุขมี
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

 

นางละเอียด  บุญประสิทธิ์
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

นางสาวศศิวรรณ  บุญเปี่ยม
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

 

นางสาวรัตนาภรณ์  พลูศรี
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

นางสาวสรัฐช์กมล  จาดพันธ์อินทร์
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

 

 

 

งานรักษาความสะอาดและจัดเก็บขยะ

นายองอาจ  เกตุกลม
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

 

นายประยูร  มูลเอี่ยม
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

นายบุญรอด  ผดุงกิจ
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

 

นายวินัย  บุญมา
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

งานระบบสื่อสารและเทคโนโลยี