ส่วนพัฒนาความยั่งยืน อาคารอำนวยการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

เลขที่ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก
ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก 26120
เบอร์ 037-395-5369 ต่อ 21013
E-Mail : sd.op.swu@g.swu.ac.th