มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เป็นที่ตั้งพื้นที่หนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำหรับใช้เป็นที่รองรับการจัดตั้งคณะ สถาบัน สำนัก เพื่อการขยายตัวทางวิชาการและการขยายโอกาสทางการศึกษาของประเทศ ในการผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการพัฒนาความก้าวหน้าและความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีพื้นที่รวม 935 ไร่ และยังมีพื้นที่สถาบันวิจัยและสาธิตการศึกษา และศูนย์จัดการความรู้ทางพฤกษศาสตร์ จำนวน 207 ไร่ รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 1,142 ไร่ โดยได้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 โดยมีคณะต่างๆได้แก่คณtวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด คณะพลศึกษา คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษาโรงเรียนสาธิต มศว. องครักษ์ ซึ่งปัจจุบันยังมีการขยายตัวเพื่อรองรับการเรียนการสอนของนิสิต การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัยและนโยบายของชาติ หนึ่งมหาวิทยาลัย หนึ่งจังหวัด โดยมีศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพและการขนส่ง มศว. องครักษ์ เป็นหน่วยงานในการให้บริการทางด้านสาธารณูปโภค อาคารสถานที่ ระบบความปลอดภัย การขนส่ง ตลอดจนการสนับสนุนการเรียน การสอนของคณะวิชาต่างๆ ที่ตั้งอยู่ ที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกและในปี 2559 ซึ่ง มศว. องครักษ์ จะครบ 20 ปีที่ได้ดำเนินกิจการมา ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพและการขนส่ง มศว. องครักษ์ จึงได้ขอจัดตั้งเป็นส่วนพัฒนาความยั่งยืน(Sustainable Development Division) ขึ้นเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

"มุ่งเน้นการให้บริการ และสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างยั่งยืน"

 1. ให้บริการและสนับสนุนพันธกิจของคณะ สถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
 2. มุ่งเน้นให้เกิดดุลยภาพขององค์ประกอบพื้นฐานใน 3 มิติ ได้แก่ มิติเชิงเศรษฐกิจ (Economic) มิติเชิงสิ่งแวดล้อม (Ecology) และมิติเชิงสังคม (Social) เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
 3. พัฒนาภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมและโครงสร้างปัจจัยพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวและสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย
 4. ทำนุบำรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและโครงสร้างปัจจัยพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เพื่อรองรับการเรียนการสอนของนิสิต บุคลากร ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 5. สร้างระบบกลไกลในการดูแลคุณภาพชีวิต ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของนิสิต คณาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทย รวมถึงสนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่นในจังหวัดนครนายก และจังหวัดใกล้เคียง

 1. เพื่อให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะ สถาบัน และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
 2. เพื่อพัฒนาระบบปัจจัยพื้นฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวและความเข้มแขงทางด้านวิชาการของคณะสำนักและหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
 3. เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ และระบบสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพและเอื้อต่องานงานการเรียนการสอน
 4. เพื่อมุ่งเน้นประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อการเรียนการสอนและการดำรงชีวิตภายในมหาวิทยาลัยของนิสิต คณาจารย์และบุคลากร
 5. เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ระบบสุขาภิบาล โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์พลังงานและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน
 6. เพื่อพัฒนาระบบความมั่นคง ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร
 7. เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ขนส่งนิสิต คณาจารย์ บุคลากร และเอกสารให้มีประสิทธิภาพ
 8. เพื่อเป็นหน่วยงานในการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทย และสนับสนุนงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียง
 9. เพื่อเป็นหน่วยงานในการประสานงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
 10. เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการสร้างเครือข่ายและพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน (Sustainable University)