ข่าวล่าสุด

คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก
คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก

คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ส่วนพัฒนาความยั่งยืน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารรย์กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์

ผู้ช่วยศาสตรารจารย์นายแพทย์วรพล อร่ามรัศมีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ ผู้ช่วยศาสตารจารย์แพทย์หญิงดุจเดือน สีละมาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์

และหัวหน้างานส่วนพัฒนาความยั่งยืน ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา

โรงเรียนสาธิตมศว การกำจัดขยะ การบริหารจัดการศูนย์กีฬา และการบริหารการจัดการระบบสุขาพิบาลของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้งประสานมิตร และองครักษ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าศึกษาดูงาน
มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าศึกษาดูงาน

มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าศึกษาดูงาน

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านกายภาพและอาคารสถานที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรได้นำความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2560  ณ มศว องครักษ์

ส่วนพัฒนาความยั่งยืนจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ส่วนพัฒนาความยั่งยืนจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ส่วนพัฒนาความยั่งยืนจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน (Sustainable Development Office) จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนา มศว องครักษ์ อย่างยั่งยืน" เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ทั้งนี้โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ การพัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อย่างยั่งยืน จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน นอกเหนือจากความมุ่งมั่นจากความเป็นเลิศทางวิชาการแล้ว สิ่งที่สำคัญของการดำเนินงานจะต้องสร้างรากฐานของการเป็นผู้นำทางด้านการจัดการ โดยใช้ธรรมาภิบาลเป็นหลักในการบริหารจัดการองค์กรที่ดี

แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ประสบกับปัญหาการบริหารจัดการใน มศว องครักษ์ ยังมีปญหาที่ต้องการได้รับการแก้ไขและพัฒนา ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำ การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการจราจรและความปลอดภัย และการบริหารจัดการภูมิทัศน์และพื้นที่สีเขียว ซึ่งประเด็นปัญหาเหล่านี้จะต้องมีการพูดคุยและทำแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ให้ยั่งยืน

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองอธิการบดีฝ่าย มศว องครักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิด

RSS
First232425262728293032