ข่าวล่าสุด

โครงการอบรม "เตรียมพร้อมรับ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"
โครงการอบรม "เตรียมพร้อมรับ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"

โครงการอบรม "เตรียมพร้อมรับ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน จัดโครงการอบรม "เตรียมพร้อมรับ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"

ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 105 อาคารเรียนอเนกประสงค์ ของวิชาพื้นฐานมศว องครักษ์

วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง นางอัมพวรรณ พุกดำ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ เป็นประธานเปิดงาน

 

โครงการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
โครงการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

โครงการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน ได้จัดโครงการ " ซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ " ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง 105 อาคารเรียนอเนกประสงค์

ของวิชาพื้นฐาน โดยให้ความรู้เรื่องการเกิดอัคคีภัย การป้องกันในกรณีที่เกิดอัคคีภัยในสถานการณ์ต่างๆ และปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทั้งนี้ยังสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์

การดับเพลิงชนิดต่างๆ พร้อมให้ทดลองฝึกปฎิบัติจากอุปกรณ์จริง โดยผู้ช่วยศาตราจารย์กิติตคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ เป็นประธานเปิดงาน

คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก
คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก

คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ส่วนพัฒนาความยั่งยืน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารรย์กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์

ผู้ช่วยศาสตรารจารย์นายแพทย์วรพล อร่ามรัศมีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ ผู้ช่วยศาสตารจารย์แพทย์หญิงดุจเดือน สีละมาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์

และหัวหน้างานส่วนพัฒนาความยั่งยืน ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา

โรงเรียนสาธิตมศว การกำจัดขยะ การบริหารจัดการศูนย์กีฬา และการบริหารการจัดการระบบสุขาพิบาลของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้งประสานมิตร และองครักษ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าศึกษาดูงาน
มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าศึกษาดูงาน

มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าศึกษาดูงาน

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านกายภาพและอาคารสถานที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรได้นำความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2560  ณ มศว องครักษ์

RSS
First2324252627282931